ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Τομείς Δραστηριότητας

1. Οικογενειακό Δίκαιο (Διατροφές-επιμέλεια τέκνων-διαζύγια-υιοθεσίες)

2. Κληρονομικό Δίκαιο

3. Δίκαιο ακινήτων (μισθώσεις-καταπατήσεις οικοπέδων-αγοραπωλησίες-έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία-δίκαιο πολυκατοικίας-δίκαιο κτηματολογίου)

4. Δίκαιο Αυτοκινήτων (αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα)

5. Εμπορικό Δίκαιο (δίκαιο εταιρειών-συμβάσεις-επιταγές-συναλλαγματικές)

6. Τραπεζικό Δίκαιο

7. Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

8. Ποινικό Δίκαιο

9. Δικαστική Γραφολογία (έλεγχος γνησιότητας διαθηκών και λοιπών ιδιόγραφων κειμένων)